Svenskt kontaktnät för klosterplatser i Sverige.

Sedan 2006 finns en ständigt växande mejladresslista som omfattar ett nätverk av kontaktpersoner och övriga som är intresserade av svenska, historiska kloster oavsett ordenstillhörighet. Listan tjänar som en sammanhållande länk och den underlättar informationen om hur vi på våra klosterplatser håller historien och kulturarvet levande. Listan som skapades av Birgitta Alinder, Vreta kloster, sköts för närvarande av Susanne Glöersen, Föreningen Askeby kloster.

Välkommen med en intresseanmälan! Den lämnas via mejl till Susanne Glöersen

E-post: susanne.gloersen@askebykloster.se

Det finns inga krav på någon särskild ’ordenstillhörighet’ för att ansluta sig till nätverket, det räcker med intresse för klosterhistoria. Men eftersom nätverket ursprungligen bestod av representanter för de svenska cisterciensiska klosterplatserna följer här en kortfattad information om dem.

Inom det nuvarande Sveriges gränser finns 15 cisterciensiska klosterplatser. Vid grundandet var två av dem danska. Alla är nu historiska, inget levande cistercienskloster finns kvar.

Nunneklostren var Askeby, Gudhem, Riseberga, Sko, Solberga, Vreta och Vårfruberga. Nunnorna i Sko fanns från början i Byarum.

Munkklostren var Alvastra, Gudsberga, Herrevads kloster, Julita, Nydala, Roma, Varnhem och Ås. Julitas munkar fanns från början i Viby. Herrevads och Ås kloster var danska på medeltiden men ligger nu ligger på svensk mark i Skåne respektive Halland.

På varje historisk klosterplats finns åtminstone en person, oftast flera, ibland en hel förening som vårdar klosterminnet och på olika sätt berättar om det för andra: genom guidningar, studiegrupper, upplevelsevandringar, klosterspel, inrättandet av klosterträdgårdar, utgivning av böcker och mycket mer.

Varje kloster har sin egen specifika historia, väl värd att bevara och berätta, men därtill har alla de cisterciensiska klostren en gång levt och verkat enligt cisterciensordens statuter. Det gör att de har en ofrånkomlig gemensam grund. Detta fundament har stor betydelse även i det historiska perspektivet och bäddar för kontakter de olika klosterplatserna emellan. Man behöver till exempel samverka i att studera förhållandena i och kring de medeltida klostren, man kan också tipsa varandra om olika sätt att föra ut klosterhistorien till allmänheten. Därför uppstår behov av nätverk mellan historiebärarna på dessa klosterplatser.

I nätverket ingår arton klosterplatser. Nedan följer en lista med adresser till klosterplatserna – de femton cisterciensiska, en johannistisk (Kronobäck), en franciskansk (Bure) och en augustinsk (Dalby).

A L V A S T R A

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alvastra_kloster

A S K E B Y  

www.askebykloster.se

B U R E (Franciskanorden)

https://skellefteamuseum.se/itc-content/uploads/2020/01/rapport-klosterholmen-m-appendix-prel-25-mars.pdf

D A L B Y (Augustinerorden)

www.kulturkvadrantenidalby.se

G U D H E M

www.gudhem.se

G U D S B E R G A https://www.hedemora.se/husbyringen/bes%C3%B6ksm%C3%A5l__4072

H E R R E V A D S K L O S T E R

https://greater-copenhagen.net/herrevadskloster-kapell/

J U L I T A

https://sv.wikipedia.org/wiki/Julita_kloster

K R O N O B Ä C K (Johanniterorden) 

www.kronoback.org

N Y D A L A  

www.nydala.com

www.nydalaklostertradgard.se

R I S E B E R G A

https://www.hembygd.se/riseberga

R O M A  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Roma_kloster

S K O  

https://www.svenskakyrkan.se/habopastorat/skokloster-kyrka

 S O L B E R G A      

https://sv.wikipedia.org/wiki/Solberga_kloster             

V A R N H E M  

https://www.svenskakyrkan.se/skara/varnhems-klosterkyrka

V R E T A K L O S T E R

www.vretaklosterforening.se

V Å R F R U B E R G A

www.varfrubergakloster.se

Å S  

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85s_kloster

https://stewegee.se/public_html/As_kloster_170428.html

Uppgifter om adresser till kontaktpersoner vid samtliga klosterplatser erhålles via e-post till Susanne Glöersen, Askeby kloster

Lämna ett svar