Närmare Europa

Gotland hade under århundraden varit en förbindelselänk mellan svenska, danska och tyska handelsintressen.

Tyska köpmän tog snart ledningen bl. a. med hjälp av sina effektivare handelsbåtar, koggarna. Områden som täcker östra Uppland, Södermanland, Östergötland och Nordöstra Småland (Sverige fanns ju ännu inte) inlemmades allteftersom i en europeisk, främst tysk, gemenskap som kom att bli av mycket stor betydelse inom näringsliv och samhälle. Viktigast av allt var att arvslagarna här styrdes av bestämmelserna av ”förstfödelserätten och odelat arv”. Så var det inte i andra delar av Norden.

Söderköping blev nu ett viktigt handelscentrum, vilket ju kom att betyda mycket, inte minst för verksamheten i Askeby kloster.

Landskapen organiserades, kyrkan och klostren inlemmades i landets organisation, frälsefamiljerna befriades 1280 från skatt och militär rusttjänst. I det här området bildades nu flera fast organiserade städer som delvis till skillnad från andra delar av nuvarande Sverige, bestått tiderna igenom – Linköping 1287.

Den odlade marken ägdes av kronan, kyrkan och adeln (utile-paragrafen), under 1100-talet av kungaätter som Folkunga- Eriksätterna,men framförallt Sverkersätten.

På 1200-talet trädde nya högfrälsesläkter fram. Den intressantaste inom vårt område, ja också på riksnivå, var rådmannen, lagmannen från Värend, Nils Sigfridsson (Sigridsson) grundaren av ätten Natt och Dag. Han hade besökt det Heliga landet, var aktiv inom Olof-kulten, besökte (troligen) Nidaros (Trondheim) m.m. Han såg alla samhällets funktioner ur strikt kristna perspektiv, och utsåg 1299 Askeby till släktens begravningskloster. Det faktum att många välkända adelssläkter på olika sätt sökte visa på släktskap blev till mycket stor nytta för Askeby kloster.

Godsdriften ändrades efterhand. Den brukade jorden delades upp i byar där gårdarna drevs av landbönder som betalade olika avgifter till godsägarna, kungen, frälsemän eller biskopar. Den odlingsformen kom ju att bestå århundradena framöver. Bönderna hade sina rättigheter och skyldigheter lagligt reglerade i landskapslagarna.

Under 1300-talet drabbades hela Norden av en agrarkris som till en del hade sin grund i en ekologisk kris. Den ledde till sjukdomar och pester, den mest kända härjade 1360-69 och återkom under hundra år framöver. Gods och odlade marker splittrades i högre grad upp på 1300-1500-talen.

Ätten Natt och Dag är näst ätten Bielke den ätt med rent svenskt ursprung, vars säkra släktledning går längst tillbaka i tiden. Medeltida stormansätt vars säkra släktledning går tillbaka till riddaren Nils Sigfridsson (Sigridsson) tidigast 1280, och som åtminstone från 1287 förde den delade skölden. Hans eventuella halvbror Karl Estridsson förde redan 1281 samma vapen, varför vapnets ursprung är något oklart, liksom sambandet mellan de allra tidigaste generationerna. 1500-talsgenealogen Rasmus Ludvigsson rubricerade denna släkt ”Dag och natt” efter dess vapen, en delad sköld med det övre fältet gyllene och det nedre blått.

Lämna ett svar