Vår och sommar 2016

Vår och sommar 2016

Visning ordnas också kl 19 den sista torsdagen i juni, juli och augusti efter de sommarkvällskonserter som kyrkan inbjuder till kl 18. Ingen avgift.

Markradarundersökning 2015 vid Askeby klosterkyrka

En första etapp av planerad markradarundersökning genomfördes 9 – 10 juni 2015 på område väster (bild 1) och söder (bild 2) om Askeby kyrka och utfördes av Christer Andersson från Orust. Christer har stor erfarenhet av tekniken och har bl.a. genomfört markradarundersökning vid Ås kloster i Halland. Undersökningen har hittills bekostats med medel från klosterföreningens ”radarfond”.

Resultatet hittills visar på en östra korsgång i klosterbyggnaden, se röd och grön linje på radarbilden (bild 3). På radarskiktbilder kan vi också se något som kan vara två öppningar i den grönmarkerade muren in mot den inre klostergården d.v.s. den som normalt omgärdas av korsgångar och klosterlängor. Vi kan också se att den öppning som nu är igenmurad men synlig inifrån på korsarmens sydvägg är belägen öster om den mur som vi tolkar som östra korsgångens östmur. Detta bör då innebära att det har funnits en byggnad öster om denna mur och därmed anser vi oss ha belägg för att det har funnits en östra länga med en korsgång. Genom tidigare utgrävningar vet vi också att det finns en befintlig mur som bör motsvara östra längans yttervägg.

Väster om kyrkan har vi på radarskiktbilder kunna se att där finns spår av förmodade murar i ett regelbundet mönster, t.ex. kan de tre gröna linjerna till vänster markera hörnet av en byggnad (bild 4). Dessa radarbilder är i dagsläget ej tillräckligt analyserade för att vi skall kunna säga mer om vad som verkligen finns under markytan. Vi har dock historiska belägg för att i anslutning till kyrkan en gång har funnits en ”kungsgård”.

Det är föreningens förhoppning att aktiviteten med markradarundersökning skall kunna fortsätta under sommaren 2016.

Hans Palmlöf april 2016
Bild 1  Området väster om kyrkan undersöks av Christer Andersson, jämför bild 4.

Bild 2  Del av grunden till den östra klosterlängan är förberedd för geoscanning, jämför bild 3.

Bild 3 Den gröna och röda linjen markerar korsgångens bredd.
Bild 4  I området närmast kyrkans västra gavel, gråmarkerad, framträder bl.a. hörnet av en byggnad.

Bild 5 Christer Andersson behövde medhjälpare för uppmätning och markering av undersökningsområdet. Lennart Wasteson, en av projektets tillskyndare dukade upp hembakade läckerheter under rasterna.