VÅREN 2014

Förväntningar inför våren

Den av UV Öst genomförda arkeologiska utgrävningen i augusti 2012 har givit oss kunskap om byggnader som funnits i utkanten av klosterområdet och vilka verksamheter som bedrivits där. Inom kort kommer vi att få veta ännu mer. Under våren kommer arkeologernas slutrapport att publiceras, med bland annat en dendrokronologisk analys. Kommer den att stämma med teorin om klosteranläggningens tillkomsttid?

UV Östs utgrävning föranleddes av den planerade ombyggnaden av Askeby skola. Den omfattade ett mer perifert område än vad som är vanligt vid klosterundersökningar, men just därför särskilt intressant. Utgrävningsområdet låg i bildens nedre vänstra hörn.

Vad mer döljer sig i klostermarken? En annan ytterst intressant och ännu outforskad del av den forna klostermarken är partiet  mellan kyrkan och den nuvarande församlingsgården, motsvarande bildens övre vänstra hörn. Där fanns den så kallade Borggården, som antyder att det rörde sig om en betydande byggnad. Men fanns det fler byggnader och om så är fallet, hur stora? Hängde någon samman med kyrkan? Kan det i så fall förklara den mycket speciella utformningen av  kyrkans västparti? Det är frågor som en geoarkeologisk undersökning kan ge svar på. En av fördelarna med en sådan är att den inte skadar marken, men den kostar pengar.

Klosterföreningens ordförande har därför formulerat ett upprop där han efter en beskrivning av georadarmetoden avslutar sålunda:

 Föreningen kommer att vända sig till ett antal stiftelser och fonder mm för att söka bidrag. Detta är en process som vi av erfarenhet vet kommer att ta lång tid. För att förhoppningsvis kunna förverkliga en första etapp (tidplan sommaren 2014) så hoppas föreningen därför kunna finna intresserade privata bidragsgivare. En donationsfond för detta ändamål har därför nu skapats.

Bidrag kan sättas in på föreningens plusgiro 45 64 44-9. Kom ihåg att ange ”radarfonden” vid inbetalningen. Meddela gärna även undertecknad i samband med inbetalning.

Föreningen Askeby Kloster

genom

Hans Palmlöf

E-post: hans.palmlof@telia.com