Våren 2014

UPPROP

ASKEBY OCH NORRKÖPING

    ATT SE OCH FÖRSTÅ SPÅREN I VÅR EGEN SAMTID

                            

FÖRENINGEN ASKEBY KLOSTER INBJUDER TILL EN VANDRING I TID OCH RUM I

NORRKÖPING ONSDAGEN DEN 9 APRIL 2014

Syftet med besöket är att åskådliggöra kultursamband mellan Askeby och Norrköping i en tid av flerfacetterad europeisering.

P R O G R A M

Kl 17.30   Samling vid entrén till Sankt Olai kyrka i Norrköping. Det är den naturliga startplatsen för en vandring längs kvarnplatser, fiskevatten och jordegendomar som en gång tillhörde Askeby  kloster. Vår ciceron är förra stadsantikvarien Ann-Charlotte Hertz.

 Kl 18.30  Samling vid Kåkenhus stora entré intill Skvallertorget.

OBS! Dörrarna är normalt låsta kvällstid.

Vi inleder med kaffe/te och bröd.

Därefter fortsätter programmet i Sal K 23 dit vi går gemensamt.

KLOSTER I ALLMÄNHET OCH ASKEBY I SYNNERHET

Lars Eliasson  berättar om Askebys cisterciensiska nunnekloster i ett europeiskt perspektiv.

                          ASKEBYS ÄLDSTA SEVÄRDHETER

Kyrkliga inventarier som bevarats från klostertiden presenteras av Susanne Glöersen.

KLOSTERVISUALISERINGEN

Delar av det virtuellt återuppbyggda Askeby kloster visas.

Praktisk information och tillfälle till diskussion.

AVGIFT          75 kr om man deltar i hela programmet.

50 kr om man endast deltar i vandringen eller vid

föredragen. Båda alternativen inkluderar förtäring.

 OBS! Programmet är fulltecknat, men anmälan kan göras till reservplats!

ANMÄLAN      Eftersom deltagarantalet är begränsat är det klokt att

                       snarast anmäla sig till hela eller del av programmet, dock

senast den 31/3 till Susanne Glöersen tel 013-14 10 10

                      eller e-post susanne.gloersen@askebykloster.se

SAMÅKNING   Ange vid anmälan om skjuts önskas från Linköping m.o.

 

PARKERING   Lämplig parkeringsplats är antingen P-huset i kv. Spetsen

infart Bredgatan nära Skvallertorget eller längs Plankgatan

öster om Matteus kyrka, se karta. Båda alternativen ligger

i närheten av Kåkenhus och från dessa platser tar det 15

resp. 20 min att promenera i rask takt till S:t Olai kyrka.

Inbjudan sänds förutom till medlemmarna i Askebys och Vretas klosterföreningar även till studerande vid Kultur Samhälle Mediegestaltning vid LiU  och ett antal kulturföreningar i Norrköping.

VÄLKOMMEN önskar FÖRENINGEN ASKEBY KLOSTER!

Programmet ges i samarbete med Linköpings Universitet och sensus

Georadarundersökning       lägesrapport jan 2014

Föreningen Askeby Kloster har inlett en ”förstudie” för att utröna möjligheterna till utökad markradarundersökning i området kring kyrkan i Askeby. Vid föreningens bildande och senare inför projektering av ny skolbyggnad i Askeby gjordes undersökningar och utgrävningar som visade på förekomsten av murar, husgrunder, källor, kalkugn mm. Vid utgrävningar sommaren 2012 hittades en stor mängd intressanta föremål som tidigare redovisats. Föreningen har tagit kontakt med Pär Karlsson från Riksantikvarieämbetet. Pär är ansvarig för RAÄ´s verksamhet med markradarundersökning och har synnerligen aktuella och spännande projekt bakom sig. Nämnas kan bl a Gamla Uppsala, Skänninge konvent (rv 50 och dubbelspår) och Krokeks kloster.

Geofysisk markundersökning (utan att gräva) baserar på tre olika metoder.

Georadar som ger markradarbilder av murar, husgrunder, vägar, brunnar, dammar mm.

Magnetometri som ger utslag för metallföremål, dock väldigt känsligt för yttre störningar.

LiDAC som är en luftburen laserskanning från luftfarkost.

I vårt fall är det georadarundersökning som kommer att vara aktuellt. Tekniken bygger på att skicka en högfrekvent elektromagnetisk puls som reflekteras tillbaka från ett föremål och med den tidsdifferens som uppkommer från sändning till mottagning kan man bestämma avståndet från sändningsantenn (strax ovan markytan) till föremålet. Utseendet på den reflekterade signalen kan även ge en viss indikation på vad det reflekterande föremålet består av. Beräknad undersökningsyta är ca 50×30 meter per dag. Ytan märks upp med en lina som successivt flyttas 1 meter i sidled och radarutrustningen dras eller körs fram efter denna lina. Egen insats gör att extern personalinsats kan minimeras och därmed kostnaden. En mycket grov kostnadsuppskattning för 1 veckas arbete med bearbetning av rådata och dokumentation ligger på 50 Tkr. En etappindelning skall göras inför en första order.

Föreningen kommer att vända sig till ett antal stiftelser och fonder mm för att söka bidrag. Detta är en process som vi av erfarenhet vet kommer att ta lång tid. För att förhoppningsvis kunna förverkliga en första etapp (tidplan sommaren 2014) så hoppas föreningen därför kunna finna intresserade privata bidragsgivare. En donationsfond för detta ändamål har därför nu skapats.

Bidrag kan sättas in på föreningens plusgiro 45 64 44-9. Kom ihåg att ange ”radarfonden” vid inbetalningen. Meddela gärna även undertecknad i samband med inbetalning.

/

Föreningen Askeby Kloster

genom

Hans Palmlöf  hans.palmlof@telia.com

(ordf)

VÅREN 2014