Kallelse till Föreningen Askeby klosters

årsmöte 2015

Datum: Söndag 29 mars

Plats:    Församlingsgården och i Askeby kyrka

Tider:

16.00    Kaffe serveras från kl. 16.00

17.00    Årsmötesförhandlingar

18.00    O vilken kärlek . . .  Musik i passionstid

Medverkande: Kören Daylight, Bodil Söderberg och Ulf Söderberg

Varmt välkomna !

Om någon har speciellt önskemål beträffande kaffebröd så är vi tacksamma om vi kan få besked om detta i god tid innan mötet. Kontakta hans.palmlof@telia.com Tel 013-238700

PROGRAM 2015

PROGRAM

Sommaren 2015

[iframe src="https://www.youtube.com/embed/zc5CtnWTGko" loop="1" allowfullscreen]

Studiebesöket i Norrköping

som vi planerade ha den 23 april fick dessvärre ställas in p.g.a sjukdom. Vi återkommer med det programmet i början av höstsäsongen. Nedan presenteras våra aktiviteter fram till dess.

Markradarundersökning

Vi ser nu med stort intresse fram emot att få resultatet av den markradarundersökning som geofysiker Christer Andersson genomförde den 9 och 10 juni. Han scannade av området mellan klosterkyrkan och församlingsgården för att kartlägga omfattningen och placeringen av de byggnadsrester som förväntas finnas där. Christer undersökte också grunden till  den östra klosterlängan och korsgången utanför den. Läs mer på Föreningen Askeby klosters facebooksida!

Sommarens visningar

Som tidigare år visas klosterområdet, kyrkan och visualiseringen varje torsdagskväll kl. 19 från den 25 juni till den 3 september samt under Östgötadagarna den 5 och 6 september. Kvällsvisningen som varar cirka 1,5 timme kostar 30 kr/vuxen. Ingen avgift för medlem i Föreningen Askeby kloster.

Aktiviteterna ges i samarbete med Åkerbo församling och Studieförbundet Sensus.

Musik i klosterkyrkan

Tre torsdagar kan man före visningen gå på konsert som Åkerbo församling inbjuder till.

25 juni kl. 18 i Askeby klosterkyrka

Frida Hagman och Anna Ericsson sjunger och spelar folkligt, nordiskt och stycken från operavärlden och spirituals.

 30 juli kl. 18 i Askeby klosterkyrka

Tina Ternstedt, sång; Daniel Byström, piano; Märta Nilsson, cello.

27 augusti kl. 18 i Askeby klosterkyrka

Rebecka Dellskog sjunger visor och jazz med sin kvartett.

Inbjudan till föreläsning

TILL MEDLEMMARNA I FÖRENINGARNA ASKEBY KLOSTER, KLOSTERLIV I VRETA OCH TILL ALLA INTRESSERADE!

För 850 år sedan grundades Roma kloster på Gotland. Detta firades i dagarna tre i anslutning till Den helige Bernhards dag den 20 augusti. Firandet inleddes med en ekumenisk festhögmässa i kyrkoruinen och därpå följde ett symposium med flera föreläsningar som gav tillbakablickar på såväl andlig som praktisk cisterciensisk verksamhet i Sverige.

Klostren må ha raserats, men de gamla ruinerna lever än. Birgitta Alinder började därför för några år sedan att bygga upp ett kontaktnät mellan de historiska klosterplatserna.Birgitta var inbjuden till Romasymposiet för att föreläsa om nätverks tillblivelse och funktion och

TORSDAGEN DEN 23 OKTOBER KL 18.30

kommer hon till kyrkan i Askeby för att presentera klosterplatserna i nätverket, hur de förvaltas, vilken verksamhet man har och hur nätverket kan användas. Det kan se väldigt olika ut runt om i landet, men ett har vi gemensamt – ett brinnande intresse att förvalta ett betydande europeiskt kulturarv!

Kvällen inleds med att Susanne Glöersen berättar kort om Romadagarna.

Servering av kaffe/te med bröd för 25 kr.

Välkommen till en intressant kväll önskar Föreningen Askeby kloster

i samverkan med Åkerbo församling och Sensus!

SOMMARPROGRAM 2014

S O M M A R P R O G R A M   2014

VISNINGAR  I ASKEBY KLOSTERKYRKA

 

Jungfru Maria i bild och blom

Kl. 13 den 12/6 Susanne Glöersen

 

Medeltidsliv i Askeby socken

Kl. 13 den 19/6 Sven Hellström

 

Klosterkyrkan och dess konstskatter och

Visualiseringen av Askeby kloster

Kl. 19 den 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 31/7, 14/8 och 4/9

 

Askeby kloster i ett historiskt perspektiv och

Visualiseringen av Askeby kloster

Kl. 19 den 24/7, 7/8, 21/8 och 28/8

Med reservation för ändringar

En visning varar i regel 1,5 tim.

Kostnad 30 kr/vuxen, föreningens medlemmar gratis.

För upplysning och beställning av visning vid annan tidpunkt ring tfn 013-760 23.

Läs mer på vår hemsida www.askebykloster.se eller www.askebyabbey.com

 

Arrangörer: Föreningen Askeby kloster, Åkerbo församling och Sensus

 

Åkerbo församling inbjuder till

M U S I K   I   S O M M A R K V Ä L L

att lyssna till före visningen den sista torsdagen i juni, juli och augusti med

 

Monia och Jonas Sundin

Kl. 18 den 26/ 6 

 

Emma Claesson, sång och Mia Brunberg Ulriksson, piano

Kl. 18 den 31/7 

 

Michael Augustson , sång och piano

Kl. 18 den 28/8 

 

Våren 2014

UPPROP

ASKEBY OCH NORRKÖPING

    ATT SE OCH FÖRSTÅ SPÅREN I VÅR EGEN SAMTID

                            

FÖRENINGEN ASKEBY KLOSTER INBJUDER TILL EN VANDRING I TID OCH RUM I

NORRKÖPING ONSDAGEN DEN 9 APRIL 2014

Syftet med besöket är att åskådliggöra kultursamband mellan Askeby och Norrköping i en tid av flerfacetterad europeisering.

P R O G R A M

Kl 17.30   Samling vid entrén till Sankt Olai kyrka i Norrköping. Det är den naturliga startplatsen för en vandring längs kvarnplatser, fiskevatten och jordegendomar som en gång tillhörde Askeby  kloster. Vår ciceron är förra stadsantikvarien Ann-Charlotte Hertz.

 Kl 18.30  Samling vid Kåkenhus stora entré intill Skvallertorget.

OBS! Dörrarna är normalt låsta kvällstid.

Vi inleder med kaffe/te och bröd.

Därefter fortsätter programmet i Sal K 23 dit vi går gemensamt.

KLOSTER I ALLMÄNHET OCH ASKEBY I SYNNERHET

Lars Eliasson  berättar om Askebys cisterciensiska nunnekloster i ett europeiskt perspektiv.

                          ASKEBYS ÄLDSTA SEVÄRDHETER

Kyrkliga inventarier som bevarats från klostertiden presenteras av Susanne Glöersen.

KLOSTERVISUALISERINGEN

Delar av det virtuellt återuppbyggda Askeby kloster visas.

Praktisk information och tillfälle till diskussion.

AVGIFT          75 kr om man deltar i hela programmet.

50 kr om man endast deltar i vandringen eller vid

föredragen. Båda alternativen inkluderar förtäring.

 OBS! Programmet är fulltecknat, men anmälan kan göras till reservplats!

ANMÄLAN      Eftersom deltagarantalet är begränsat är det klokt att

                       snarast anmäla sig till hela eller del av programmet, dock

senast den 31/3 till Susanne Glöersen tel 013-14 10 10

                      eller e-post susanne.gloersen@askebykloster.se

SAMÅKNING   Ange vid anmälan om skjuts önskas från Linköping m.o.

 

PARKERING   Lämplig parkeringsplats är antingen P-huset i kv. Spetsen

infart Bredgatan nära Skvallertorget eller längs Plankgatan

öster om Matteus kyrka, se karta. Båda alternativen ligger

i närheten av Kåkenhus och från dessa platser tar det 15

resp. 20 min att promenera i rask takt till S:t Olai kyrka.

Inbjudan sänds förutom till medlemmarna i Askebys och Vretas klosterföreningar även till studerande vid Kultur Samhälle Mediegestaltning vid LiU  och ett antal kulturföreningar i Norrköping.

VÄLKOMMEN önskar FÖRENINGEN ASKEBY KLOSTER!

Programmet ges i samarbete med Linköpings Universitet och sensus

Georadarundersökning       lägesrapport jan 2014

Föreningen Askeby Kloster har inlett en ”förstudie” för att utröna möjligheterna till utökad markradarundersökning i området kring kyrkan i Askeby. Vid föreningens bildande och senare inför projektering av ny skolbyggnad i Askeby gjordes undersökningar och utgrävningar som visade på förekomsten av murar, husgrunder, källor, kalkugn mm. Vid utgrävningar sommaren 2012 hittades en stor mängd intressanta föremål som tidigare redovisats. Föreningen har tagit kontakt med Pär Karlsson från Riksantikvarieämbetet. Pär är ansvarig för RAÄ´s verksamhet med markradarundersökning och har synnerligen aktuella och spännande projekt bakom sig. Nämnas kan bl a Gamla Uppsala, Skänninge konvent (rv 50 och dubbelspår) och Krokeks kloster.

Geofysisk markundersökning (utan att gräva) baserar på tre olika metoder.

Georadar som ger markradarbilder av murar, husgrunder, vägar, brunnar, dammar mm.

Magnetometri som ger utslag för metallföremål, dock väldigt känsligt för yttre störningar.

LiDAC som är en luftburen laserskanning från luftfarkost.

I vårt fall är det georadarundersökning som kommer att vara aktuellt. Tekniken bygger på att skicka en högfrekvent elektromagnetisk puls som reflekteras tillbaka från ett föremål och med den tidsdifferens som uppkommer från sändning till mottagning kan man bestämma avståndet från sändningsantenn (strax ovan markytan) till föremålet. Utseendet på den reflekterade signalen kan även ge en viss indikation på vad det reflekterande föremålet består av. Beräknad undersökningsyta är ca 50×30 meter per dag. Ytan märks upp med en lina som successivt flyttas 1 meter i sidled och radarutrustningen dras eller körs fram efter denna lina. Egen insats gör att extern personalinsats kan minimeras och därmed kostnaden. En mycket grov kostnadsuppskattning för 1 veckas arbete med bearbetning av rådata och dokumentation ligger på 50 Tkr. En etappindelning skall göras inför en första order.

Föreningen kommer att vända sig till ett antal stiftelser och fonder mm för att söka bidrag. Detta är en process som vi av erfarenhet vet kommer att ta lång tid. För att förhoppningsvis kunna förverkliga en första etapp (tidplan sommaren 2014) så hoppas föreningen därför kunna finna intresserade privata bidragsgivare. En donationsfond för detta ändamål har därför nu skapats.

Bidrag kan sättas in på föreningens plusgiro 45 64 44-9. Kom ihåg att ange ”radarfonden” vid inbetalningen. Meddela gärna även undertecknad i samband med inbetalning.

/

Föreningen Askeby Kloster

genom

Hans Palmlöf  hans.palmlof@telia.com

(ordf)

VÅREN 2014

VÅREN 2014

Förväntningar inför våren

Den av UV Öst genomförda arkeologiska utgrävningen i augusti 2012 har givit oss kunskap om byggnader som funnits i utkanten av klosterområdet och vilka verksamheter som bedrivits där. Inom kort kommer vi att få veta ännu mer. Under våren kommer arkeologernas slutrapport att publiceras, med bland annat en dendrokronologisk analys. Kommer den att stämma med teorin om klosteranläggningens tillkomsttid?

UV Östs utgrävning föranleddes av den planerade ombyggnaden av Askeby skola. Den omfattade ett mer perifert område än vad som är vanligt vid klosterundersökningar, men just därför särskilt intressant. Utgrävningsområdet låg i bildens nedre vänstra hörn.

Vad mer döljer sig i klostermarken? En annan ytterst intressant och ännu outforskad del av den forna klostermarken är partiet  mellan kyrkan och den nuvarande församlingsgården, motsvarande bildens övre vänstra hörn. Där fanns den så kallade Borggården, som antyder att det rörde sig om en betydande byggnad. Men fanns det fler byggnader och om så är fallet, hur stora? Hängde någon samman med kyrkan? Kan det i så fall förklara den mycket speciella utformningen av  kyrkans västparti? Det är frågor som en geoarkeologisk undersökning kan ge svar på. En av fördelarna med en sådan är att den inte skadar marken, men den kostar pengar.

Klosterföreningens ordförande har därför formulerat ett upprop där han efter en beskrivning av georadarmetoden avslutar sålunda:

 Föreningen kommer att vända sig till ett antal stiftelser och fonder mm för att söka bidrag. Detta är en process som vi av erfarenhet vet kommer att ta lång tid. För att förhoppningsvis kunna förverkliga en första etapp (tidplan sommaren 2014) så hoppas föreningen därför kunna finna intresserade privata bidragsgivare. En donationsfond för detta ändamål har därför nu skapats.

Bidrag kan sättas in på föreningens plusgiro 45 64 44-9. Kom ihåg att ange ”radarfonden” vid inbetalningen. Meddela gärna även undertecknad i samband med inbetalning.

Föreningen Askeby Kloster

genom

Hans Palmlöf

E-post: hans.palmlof@telia.com

Geofysik

Hej klostervänner!

Här kommer en inbjudan till en föreläsning med temat

”Geofysik i arkeologins tjänst” med arkeolog

Pär Karlsson från Riksantikvarieämbetet

När:  Onsdag 11 december kl 19 2013

Var:  Församlingsgården i Askeby

Föreningen Askeby Kloster har inlett en förundersökning för att utröna möjligheterna till utökad markradarundersökning i området kring kyrkan i Askeby. I vårt fall handlar det om georadarundersökning som ger bilder av murar, husgrunder, vägar, brunnar, dammar mm.

Vid föreningens bildande och senare inför projektering av ny skolbyggnad i Askeby gjordes undersökningar och utgrävningar som visade på förekomsten av murar, husgrunder, källor, kalkugn mm. Vid utgrävningar sommaren 2012 hittades en stor mängd intressanta föremål som tidigare redovisats.

Inför ev. kommande markradarundersökningar kommer föreningen att vända sig till ett antal stiftelser och fonder för att söka bidrag. Föreningen hoppas även kunna finna intresserade privata bidragsgivare.

Som ett led i vår strävan mot ett förverkligande bjuder därför föreningen in till en föreläsning med Pär Karlsson från Riksantikvarieämbetet. Pär är ansvarig för RAÄ´s verksamhet med markradarundersökning och har synnerligen aktuella och spännande projekt bakom sig. Nämnas kan bl a Gamla Uppsala, Skänninge (rv 50 och dubbelspår) och Krokeks kloster.

Här följer också lite förhandsinformation om kommande verksamhet 2014

Föreningen planerar en föreläsning i Norrköping på Norrköpings Stadsmuseum. Under klostertiden hade Askeby och Norrköping nära kontakt. Klostret ägde gårdar i Norrköpingstrakten och hade fiskerättigheter i Strömmen mm.

Det berömda altarbrunet från Askeby klosterkyrka hoppas vi kunna visa upp i samarbete

med Slotts och Domkyrkomuseet (SODOM) i Linköping.

Ett år går fort och i slutet av mars är det åter dags för föreningens årsmöte.

Välkommen hälsar styrelsen i föreningen Askeby Kloster

genom

/

Hans Palmlöf

Sommarprogram 2013

Sommarprogrammet närmar sig sitt slut och föreningen kan se tillbaka på en ovanligt varierande och välbesökt visningssäsong. Det blir en extravisning tisdag den 3 september kl 15. Inte för att ta emot kungaparet , utan för att erbjuda  en kulturupplevelse till er som vill göra en eftermiddagstur som efteråt kan kombineras med en  naturvandring i Juby. Under Östgötadagarna 7-8 september blir det kortare visningar, se särskilt program.

Höstsäsongen inleds med en föreläsning den 30 september, se nedan!

Inbjudan till en Temadag om cisterciensiska nunnekloster i anslutning till denna föreläsning har sänts ut till klosterföreningsmedlemmar.

SOMMARPROGRAM 2013

I ASKEBY KLOSTERKYRKA

Välkommen att se

ASKEBYS KLOSTERVISUALISERING

DET FORNA KLOSTRETS MILJÖ OCH DESS KONSTSKATTER

varje torsdag från den 27/6 till och med den 5/9 !

Visningarna börjar kl. 19 och varar i regel 1,5 timme.

Kostnad 30 kr/vuxen, föreningens medlemmar gratis.

Avgift för gruppvisning är max 500 kr.

Före några visningar inbjuder Åkerbo församling till

 

MUSIK I SOMMARKVÄLL

27/ 6  kl 18

Rebecka Dellskog, sång och Dennis Karlsson, gitarr.

25/7  kl 18

Michael Augustson  spelar och sjunger.

22/8  kl 18

Bernhardsvesper

Bodil Söderberg och Ulf Söderberg, sång.

För beställning av visning vid annan tidpunkt ring tfn 013-760 23.

 

Visningarna är ett samarbete mellan

Askeby klosterförening, Svenska kyrkan och 

Hösten 2013

HÖSTEN 2013

Välkommen till Föreningen Askeby kloster som  inleder höstsäsongen med en föreläsning den 30 september kl 18.30 i Slotts- och Domkyrkomuseet i Linköping. Se affisch nedan.  Efter föreläsningen serveras enkel mingelmat till självkostnadspris. Dessvärre har dagens övriga program i Vreta och Askeby blivit inställda på grund av lågt  deltagarantal.

 Lördagen den 12 oktober deltar föreningen i  ÖSTERGÖTLANDS BOKMÄSSA på Stadsbiblioteket i Linköping.

Vi planerar också att inbjuda till  Norrköping  för ett föredrag med anknytning till stadens och klostrets forna relationer. Mer information kommer.

 

Arkeologikvällen

Vad berättar fynden från utgrävningen i Askeby?

MÅNDAGEN DEN  15 APRIL KL. 19

kommer arkeologerna Karin Lindeblad och Maria Sjöquist till församlingshemmet i Askeby för att berätta om undersökningen av fynden från förra sommarens utgrävning.

Servering och utdelning av medlemskort för 2013.

Årsavgiften som för 2013 är 100 kr kan sättas in på föreningens pluskonto 45 64 44-9.

Om Du också vill vara medlem i Askeby Hembygdsförening så betalar du endast 50 kr + 75 kr för medlemskap i hembygdsföreningen. Observera att Du då istället skall sätta in 125 kr på hembygdsföreningens pluskonto 36 04 87-3.

Anmälan till Ethel Hellström före lördag den 13 april på tel 013-760 23 eller via e-post till sven.hellstrom.overstad@gmail.com

Programmet är ett samarrangemang med Riksantikvarieämbetet UV Öst och studieförbundet Sensus.

Hjärtligt välkommen!

önskar

Klosterföreningens styrelse